دروغی به سبک مادرم ...

  • برای  مادرم که همیشه خوب است هرگز خسته نیست همیشه سیر است همیشه  ....

من خوبم،

هوا خوب است،

همه چیز خوب است

کفشهایم هنوز برایم تنگ نشده است

یعنی:

هنوز به اندازه ی پاهایم

روی زمین جایی مانده است!!

من ؟خوبم !

چیزی به شکفتنم نمانده است

این دردها مال بزرگ شدن است ،رسیدن ،بلوغ .

نترس!

پروانه نمی شوم ؛

مگر هر پیله ای که ترک بردارد پروانه ای درونش خفته است ؟!!!

پروانه شوم که باید بروم

بال اگر بگشایم جای پاهایم روی زمین خالی می ماند.

نه بال نمی خواهم پروانه بودن آزارم می دهد ...

من ؟

فردا هم خوبم.

مگر فردا دنباله ی امروز نیست ؟

مثل من که دنباله ی مادرم بودم

او خوب بود ،من هم خوبم .

همیشه خوبیم :من ،مادرم ،مادربزرگم ...

زمین فقط به اندازه ی پاهایمان جا دارد

اما بهشت ،

همه اش ارزانی ماست ،

باور نمی کنی ؟!!!

 

/ 1 نظر / 28 بازدید