گنج تشویش

خدایا پریشانی را از من مگیر.پریشانی نه آن حس بی قراری است که از نبود کسی در ماست ،نه آن رنجی است که از دیگران می کشیم ،پریشانی گنج درون است .سودای رسیدن ،اضطراب جاماندن ،تمنای بودن ،هست شدن !

آنگاه که هیچ صدایی از برون آزارت ندهد وندای درون پیوسته بی خوابت کند؛آنگاه به پریشانی رسیده ای !من می ستایم این فریاد را ،این رنج را ،این بی تابی  مدام را...من می ستایم آن کبوتری که بی پر وبال سودای رفتن داردو ارزو میکنم بی بال وپری را،اگر عطش پرواز را برای همیشه در دلم زنده نگاه دارد.من از بی آرزویی خسته ام !پروبالم را کاش نیابم .آرزوی پرواز شبهایم را بی خواب می کند. من از خفتگی بیزارم .....

/ 1 نظر / 18 بازدید
شاید یکی مثل Q

فوق العاده بود استاد