سنگ صبور

سنگ صبور !

در سینه ی من بشکن وخود راخلاص کن

بگذار همه ی شهر بدانند،

آن سنگ همیشه

دل من بود!

بگذار خدا بداند

من ،سربر شانه های خود گذاشتم وگریستم ...

مگرچندقدم مانده است به انجماد؟

که با "ها" کردن دستهایم "هو"می شوم

درمیان مردمی که دستکش به دست دارند

وحتی برای معشوقه هایشان"کلاه "از سر برنمی دارند.

بشکن !

بشکنی اگر تکه تکه ی وجودم "دل" خواهد شد.

بشکن در من ،

زیرا تو نخستین سنگی هستی که اندوه شیشه ها را می فهمد!

هی ،شب نزدیک !

جلوتربیا وسفیدی دیوارهای بلند خانه ی مرا هم تسخیر کن !

بگذار هیچ روزنه ای خالی از وجودت نباشد

به خانه خانه ی جدول سردر گمی بشر هجوم ببر

وبگذار اندیشه های پرشکوهش

به دنبال پاسخ "سه "حرفی

خانه ی "سیزده "افقی

تمام لغت نامه های نفهمی را زیر و رو کند...

بگذار حل معمای "عشق "و"درد"و"مرگ "

او را به سمت عطر مسموم آخرین سیگار روانه کند!

"سیگار"تنها چیزی که تلخی "عشق و درد ومرگ "را

یکجا در خود خفه کرده است !

پایینتر بیا

وسطر سطر تنهایی مرا پر کن

بگذار بی آنکه ستاره ای برایم اورده باشی بستایمت

وپس از یک نگاه طولانی به خدا معرفی ات کنم

واعتراف کنم آنقدر شجاع هستی که برای همه سیاه باشی !

بشکن سنگ صبور ونهراس از شکستن

زیرا من سالهاست باسنگ نگاه در ودیوار شکسته ام ....

/ 0 نظر / 14 بازدید